รายชื่อผู้ป่วยที่ค้างส่ง ของแพทย์ นพ.วรุณ ตันติวรวิทย์


รายงานชาร์ตค้างส่ง ของโรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 1 ชาร์ต
วันที่ DCH
HN
AN
ชื่อ - สกุล
Ward
จำนวนวันค้าง
2019-02-13
5902427
620001027
นาง จันทร์ฟอง ขัตติวงค์
พิเศษ4
7 วัน