รายชื่อผู้ป่วยที่ค้างส่ง ของแพทย์ พญ ธีร์จุฑา ชัยเธียร


รายงานชาร์ตค้างส่ง ของโรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 2 ชาร์ต
วันที่ DCH
HN
AN
ชื่อ - สกุล
Ward
จำนวนวันค้าง
2019-01-14
5128276
620000140
นาย อรุณ อุตระการพงษ์
ตึกปรานี
4 วัน
2019-01-14
6102205
620000271
นาย สมชาติ ปวงคำลือ
ตึกปรานี
4 วัน