รายชื่อผู้ป่วยที่ค้างส่ง ของแพทย์ พญ.พิมพ์ฐนิต อรุณเพ็ชร


รายงานชาร์ตค้างส่ง ของโรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 1 ชาร์ต
วันที่ DCH
HN
AN
ชื่อ - สกุล
Ward
จำนวนวันค้าง
2019-02-16
5121197
620001333
นาย เมือง แสงแก้ว
ศัลยกรรมรวม
4 วัน