% การคืนชาร์ท

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


จำนวน DCH     0     จำนวนส่งคืนชาร์ท    0     คิดเป็นร้อยล่ะของการส่ง    0.00    คลิกแยกสิทธิ

สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 6 คน
รหัสแพทย์
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9367
นพ.สุทธิเกียรติ แก้วธิดา
23
9313
พญ.ณัชชาภัทร คีรีวรรณ
4
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
3
9372
พญ.กวินรัฏฎ์ ศรีสุธีนนท์
1
9213
นพ.วรุณ ตันติวรวิทย์
1
9279
นพ.อัศวิน เรืองมงคลเลิศ
1