% การคืนชาร์ท

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


จำนวน DCH     0     จำนวนส่งคืนชาร์ท    0     คิดเป็นร้อยล่ะของการส่ง    0.00    คลิกแยกสิทธิ

สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 6 คน
รหัสแพทย์
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9394
นพ.รัฐพล อินไผ่
10
9367
นพ.สุทธิเกียรติ แก้วธิดา
6
9344
พญ.สุทธิ์นภา วงศ์ส่วย
1
9348
พญ.ชนากานต์ วงศ์แก้วมูล
1
9393
พญ. วีรดา ทยาวิวัฒน์
1
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
1