% การคืนชาร์ท

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


จำนวน DCH     0     จำนวนส่งคืนชาร์ท    0     คิดเป็นร้อยล่ะของการส่ง    0.00    คลิกแยกสิทธิ

สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 5 คน
รหัสแพทย์
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9308
พญ ธีร์จุฑา ชัยเธียร
6
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
4
9309
นพ พิทยาธร ติณศรี
2
0240
พญ.รัชนี พรหมศิลป์
1
9314
พญ.พิมพ์ฐนิต อรุณเพ็ชร
1