% การคืนชาร์ท

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


จำนวน DCH     0     จำนวนส่งคืนชาร์ท    0     คิดเป็นร้อยล่ะของการส่ง    0.00    คลิกแยกสิทธิ

สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 11 คน
รหัสแพทย์
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9313
พญ.ณัชชาภัทร คีรีวรรณ
17
9311
พญ.จินตนา เรือนหล้า
8
9310
นพ.อนุสรณ์ ศรแก้ว
6
9314
พญ.พิมพ์ฐนิต อรุณเพ็ชร
3
9093
พญ.รตา นุชนารถ
1
9129
พญ.อรัญญา ปิกเกษม
1
9344
พญ.สุทธิ์นภา วงศ์สวย
1
9278
พญ.รัชดาภรณ์ ภาพวิจิตรศิลป์
1
9245
พญ. ภัทราภร วงศ์วัง
1
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
1
9173
พญ.พัณณิตา คำแก้ว
1