% การคืนชาร์ท

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


จำนวน DCH     0     จำนวนส่งคืนชาร์ท    0     คิดเป็นร้อยล่ะของการส่ง    0.00    คลิกแยกสิทธิ

สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 9 คน
รหัสแพทย์
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9309
นพ พิทยาธร ติณศรี
27
9311
พญ.จินตนา เรือนหล้า
11
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
6
9313
พญ.ณัชชาภัทร คีรีวรรณ
5
9129
พญ.อรัญญา ปิกเกษม
4
9299
นพ.พิมานญ์ โภควินภูดิสนันท์
2
9093
พญ.รตา นุชนารถ
1
9314
พญ.พิมพ์ฐนิต อรุณเพ็ชร
1
9213
นพ.วรุณ ตันติวรวิทย์
1