สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 2 คน
รหัสแพทย์H
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
1
0206
นพ.กระสิน เขียวปิง
1