สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 7 คน
รหัสแพทย์H
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9309
นพ พิทยาธร ติณศรี
7
0206
นพ.กระสิน เขียวปิง
5
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
4
9093
พญ.รตา นุชนารถ
3
9311
พญ.จินตนา เรือนหล้า
2
9310
นพ.อนุสรณ์ ศรแก้ว
1
9129
พญ.อรัญญา ปิกเกษม
1