% การคืนชาร์ท

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


จำนวน DCH     0     จำนวนส่งคืนชาร์ท    0     คิดเป็นร้อยล่ะของการส่ง    0.00    คลิกแยกสิทธิ

สรุปชาร์ทค้างส่งเกิน 3 วันของแพทย์  


รายงานชาร์ทค้างส่ง ของแพทย์โรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 11 คน
รหัสแพทย์
ชื่อ - สกุล
จำนวนชาร์ทค้างส่ง
9311
พญ.จินตนา เรือนหล้า
19
9350
พญ.ธัญจิรา แซ่ล้อ
5
9309
นพ พิทยาธร ติณศรี
4
9299
นพ.พิมานญ์ โภควินภูดิสนันท์
4
9313
พญ.ณัชชาภัทร คีรีวรรณ
3
9310
นพ.อนุสรณ์ ศรแก้ว
2
0243
นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง
2
9359
นพ.ปรินทร เตรียมศศิธร
1
9344
พญ.สุทธิ์นภา วงศ์ส่วย
1
9093
พญ.รตา นุชนารถ
1
9213
นพ.วรุณ ตันติวรวิทย์
1